KVKK Politikası

ÖZYAZICI İNŞAAT ELEKT. MAK. MÜŞ. VE TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU (AYDINLATMA METNİ)
ÖZYAZICI İNŞAAT ELEKT. MAK. MÜŞ. VE TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “ÖZYAZICI İNŞAAT” olarak anılacaktır.)siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin gizliliği ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyet ile yerine getirmek üzere bir takım temel kurallar benimsemiştir. ÖZYAZICI İNŞAAT bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin ÖZYAZICI İNŞAAT’a duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. 

ÖZYAZICI İNŞAAT olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.  
6698 sayılı KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır. 

a) Veri Sorumlusu 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak ÖZYAZICI İNŞAAT tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir. 


KVKK uyarınca, ÖZYAZICI İNŞAAT’a iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak ÖZYAZICI İNŞAAT tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. 

b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği 

ÖZYAZICI İNŞAAT’ın ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir: 

· İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz, 

· Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 

· Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz, 

· Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, 

· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, 

· Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, 

· Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz. 

ÖZYAZICI İNŞAAT, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir. 

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; 

· Sizlerle iletişim kurma, 

· Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası, 

· Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, 

· Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi, 

· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi, 

· Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi, 

· Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, 

· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir. 

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, ÖZYAZICI İNŞAAT’a ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

d) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; 

· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, 

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, 

· Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir. 

e) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, ÖZYAZICI İNŞAAT tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir. 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
KVKK 11. Maddesi uyarınca Özyazıcı İnşaat aşağıda belirtilen yöntemlerle başvurarak;1) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2)kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
6) KVKK nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, 
9) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahipsiniz. 
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ÖZYAZICI İNŞAAT’a iletebilirsiniz.. Bu çerçevede ÖZYAZICI İNŞAAT’a  KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır. 

KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak ÖZYAZICI İNŞAAT’a iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak  ‘’Zümrüt Evler Mah. Yol 3 Sok.Nish Adalar Sitesi 44.Blok No:13 Maltepe-İstanbul’’ Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@fitsonclub.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz. 


Bu madde kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz Özyazıcı İnşaat tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak,  talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kanunun 13. Maddesi kapsamında kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun ÖZYAZICI İNŞAAT’tan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret ilgiliye  iade edilir. 


g) Değişiklikler
ÖZYAZICI İNŞAAT’ın, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

h) KVKK uyarınca Özyazıcı İnşaat’ın Kişisel Verilerinizi Açık Onay Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde Özyazıcı İnşaat, açık onayınız olmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.
1)kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
2)Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda  olmanız  veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin  ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
3) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
4)Veri sorumlusu sıfatıyla ÖZYAZICI İNŞAAT’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
5)Kişisel verilerinizin tarafınızca  alenileştirilmiş olması, 
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
7)Sahip olduğunuz  temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ÖZYAZICI İNŞAAT’IN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

ÖZYAZICI İNŞAAT ELEKT. MAK. MÜŞ. VE TAAH. SAN. VE TİC. LTD.  ŞTİ.Zümrüt Evler Mah. Yol 3 Sok.Nish Adalar Sitesi 44.Blok No:13 Maltepe-İstanbul – ŞUBE: FİTSON İstanbul